Privatumo politika

Mums labai malonu, kad domitės mūsų įmone. „Avesco Lithuania“ vadovybei duomenų apsauga yra ypač reikšminga. Naudotis „Avesco Lithuania“ interneto puslapiais galima nenurodant jokių asmens duomenų, tačiau, jei duomenų subjektas mūsų svetainėje nori naudotis specialiomis įmonės teikiamomis paslaugomis, asmens duomenų tvarkymas gali tapti svarbia to dalimi. Jei reikia tvarkyti asmens duomenis, bet įstatymų bazėje toks tvarkymas nėra apibrėžtas, tuomet mes įprastai gauname duomenų subjekto sutikimą dėl tokio tvarkymo.

Tokių asmens duomenų, kaip duomenų subjekto vardas, adresas, el. pašto adresas ar telefono numeris, tvarkymas visada bus atliekamas pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir „Avesco Lithuania“ įmonei galiojančias bei konkrečiai šaliai būdingas duomenų apsaugos taisykles. Šiuo duomenų apsaugos pareiškimu, mūsų įmonė norėtų visuomenę informuoti apie mūsų renkamų, naudojamų ir tvarkomų duomenų pobūdį, apimtį ir tikslą. Be to, duomenų subjektai yra informuojami apie jų teises šiame duomenų apsaugos pareiškime nurodytomis priemonėmis.

Būdamas duomenų valdytoju, „Avesco Lithuania“ įgyvendino daugybę techninių ir organizacinių priemonių, kad šioje svetainėje būtų užtikrinta išsamiausia tvarkomų asmens duomenų apsauga. Tačiau duomenų perdavimai internetu teoriškai gali turėti saugumo spragų, todėl visapusiška apsauga negali būti garantuota. Dėl šios priežasties, kiekvienas duomenų subjektas gali mums savo asmens duomenis perduoti alternatyviomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu.

 

1. Apibrėžimai

„Avesco Lithuania“ duomenų apsaugos pareiškimas remiasi Europos teisės aktų leidėjo naudojamomis sąlygomis dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) priėmimo. Mūsų duomenų apsaugos pareiškimas turėtų būti aiškus ir suprantamas visuomenei, o taip pat mūsų klientams ir verslo partneriams. Siekdami tai užtikrinti, pirmiausiai norėtume paaiškinti pareiškime naudojamą terminologiją.

Šiame duomenų apsaugos pareiškime inter alia (be kita ko) naudojame šiuos terminus:

 • a)    Asmens duomenys

   Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti („duomenų subjektas“). Asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

   

 • b) Duomenų subjektas

   Duomenų subjektas yra bet koks fizinis asmuo, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti ir kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas, kuris yra atsakingas už duomenų tvarkymą.

   

 • c)    Duomenų tvarkymas

  Duomenų tvarkymas yra bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

   

 • d)    Duomenų tvarkymo apribojimas

  Duomenų tvarkymo apribojimas yra saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

   

 • e)    Profiliavimas

   Profiliavimas reiškia bet kokios formos automatizuotą asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu.

   

 • f)     Pseudonimų suteikimas

   Pseudonimų suteikimas yra asmens duomenų tvarkymas taip, kad asmens duomenys nebegalėtų būti priskirti konkrečiam duomenų subjektui nesinaudojant papildoma informacija, jeigu tokia papildoma informacija yra saugoma atskirai ir jos atžvilgiu taikomos techninės bei organizacinės priemonės siekiant užtikrinti asmens duomenų nepriskyrimą fiziniam asmeniui, kurio tapatybė yra nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti.

   

 • g)    Duomenų valdytojas arba duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą

   Duomenų valdytojas arba duomenų valdytojas, atsakingas už duomenų tvarkymą, yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Sąjungos arba valstybės narės teise.

   

 • h)    Duomenų tvarkytojas

   Duomenų tvarkytojas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.

   

 • i)      Duomenų gavėjas

   Duomenų gavėjas yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių.

   

 • j)      Trečioji šalis

   Trečioji šalis yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis.

   

 • k)    Duomenų subjekto sutikimas

   Duomenų subjekto sutikimas yra bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.

   

2. Duomenų valdytojo pavadinimas ir adresas

Duomenų valdytojas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), kitų duomenų apsaugos įstatymų, taikomų Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitų nuostatų, susijusių su duomenų apsauga, tikslais yra:

„Avesco Lithuania“
Pirklių g. 6-101
LT-02300 Vilnius, Lietuva

Tel.: +370 5 2603242 
El. p.: info.lt@avesco-cat.com
Svetainė:
www.avesco-cat.lt

 

3. Slapukai

„Avesco Lithuania“ interneto puslapiuose yra naudojami slapukai. Slapukai yra kompiuterio sistemoje per interneto naršyklę išsaugomi tekstiniai failai.

Slapukai yra naudojami daugumoje interneto svetainių ir serverių. Daugumos slapukų turinį sudaro vadinamasis slapuko identifikacinis kodas. Slapuko identifikacinis kodas yra unikalus slapuko identifikatorius. Jį sudaro ženklų eilutė, pagal kurią interneto puslapiai ir serveriai gali būti priskiriami konkrečiai interneto naršyklei, kurioje buvo išsaugotas slapukas. Taip aplankytos interneto svetainės ir serveriai gali atskirti individualią duomenų subjekto naršyklę nuo kitų interneto naršyklių, kuriose saugomi kiti slapukai. Konkrečią interneto naršyklę galima atpažinti ir nustatyti, naudojant unikalų slapuko identifikacinį kodą.

Naudodama slapukus, „Avesco Lithuania“ įmonė gali svetainės naudotojams teikti priimtinesnes paslaugas, kadangi be slapukų nustatymo to padaryti būtų neįmanoma.

Naudodami slapukus, galime optimizuoti svetainėje esančią informaciją ir pasiūlymus, atsižvelgdami į naudotojo poreikius. Kaip buvo minėta anksčiau, slapukai mums leidžia pažinti savo svetainės naudotojus. Šio pažinimo tikslas yra naudotojams palengvinti svetainės naudojimą. Pavyzdžiui, slapukus naudojančiam svetainės naudotojui kaskart apsilankius svetainėje nereikia suvesti prieigos duomenų, kadangi tai už jį atlieka svetainė, išsaugodama slapukus naudotojo kompiuterio sistemoje. Kitas pavyzdys, kur naudojame slapukus yra pirkinių krepšelio informacija, naudojama apsiperkant internetu. Interneto parduotuvė prisimena virtualiai apsipirkinėjančio pirkėjo į krepšelį sudėtas prekes, naudojant slapukus.

Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu mūsų svetainėje uždrausti slapukų naudojimą, savo interneto naršyklėje pažymėdamas atitinkamą nustatymą, taip visam laikui atsisakydamas naudoti slapukų nustatymą. Be to, esamus slapukų nustatymus galima bet kuriuo metu iš interneto naršyklės arba kitos programinės įrangos programų ištrinti. Tai padaryti galima visose populiariose interneto naršyklėse. Duomenų subjektui savo interneto naršyklėje išjungus slapukų nustatymą, dalis mūsų svetainės funkcijų jam gali nebeveikti.

 

 

4. Bendrų duomenų ir informacijos rinkimas

Duomenų subjektui arba automatinei sistemai apsilankius svetainėje, „Avesco Lithuania“ svetainėje yra renkami bendri duomenys ir informacija. Šie bendrieji duomenys ir informacija yra laikomi serverio žurnalų failuose. Gali būti renkama informacija apie (1) naudojamų naršyklių tipus ir versijas, (2) prieigos sistemos naudojamą operacinę sistemą, (3) svetainės adresą, iš kurios prieigos sistema patenka į mūsų svetainę (vadinamieji „nukreipėjai“), (4) papildomas svetaines, (5) prisijungimo prie interneto svetainės datą ir laiką, (6) interneto protokolo adresą (kompiuterio adresą), (7) prieigos sistemos interneto paslaugos teikėją ir (8) bet kokius kitus panašius duomenis ir informaciją, kuri gali būti naudojama puolant mūsų informacinių technologijų sistemas.

Naudodama šiuos bendruosius duomenis ir informaciją, „Avesco Lithuania“ nedaro jokių išvadų apie duomenų subjektą. Ši informacija labiau yra reikalinga tam, kad būtų galima (1) teisingai pateikti svetainės turinį, (2) optimizuoti mūsų svetainės turinį ir joje pateikiamą reklamą, (3) užtikrinti ilgalaikį mūsų informacinių technologijų sistemų gyvavimą ir (4) pateikti teisėsaugos institucijoms informaciją, kurios reikia norint patraukti asmenį baudžiamojon atsakomybėn, įvykus kibernetinei atakai. Todėl „Avesco Lithuania“ analizuoja anonimiškai surinktus duomenis ir informaciją statistiškai, turėdama tikslą padidinti duomenų apsaugą ir mūsų įmonės duomenų saugumą bei užtikrinti optimalų mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį. Anoniminiai serverio žurnalų failų duomenys yra laikomi atskirai nuo visų, duomenų subjekto, asmens duomenų.

 

 

5.Mūsų naujienlaiškių prenumerata

„Avesco Lithuania“ svetainėje naudotojams yra suteikiama galimybė užsiprenumeruoti mūsų įmonės naujienlaiškį. Tam tikslui naudojamas įvesties trafaretas nustato, kokie asmens duomenys yra persiunčiami, o taip pat kada naujienlaiškį užsisako duomenų valdytojas.

„Avesco Lithuania“ naujienlaiškiu reguliariai informuoja savo klientus ir verslo partnerius apie įmonės pasiūlymus. Įmonės naujienlaiškį duomenų subjektas gali gauti tik tuomet, jei (1) duomenų subjektas nurodo veikiantį el. pašto adresą ir (2) duomenų subjektas užsiprenumeruoja naujienlaiškį. Pirmą kartą, dėl teisinių priežasčių ir dviejų etapų pasirinktos prenumeratos procedūros, duomenų subjekto užregistruotu el. pašto adresu bus išsiųstas naujienlaiškio prenumeratą patvirtinantis el. laiškas. Šis el. paštu atsiųstas patvirtinimas yra naudojamas, siekiant įsitikinti ar el. pašto adreso savininkas kaip duomenų subjektas tikrai pageidauja gauti naujienlaiškį.

Naujienlaiškio užsiprenumeravimo metu, mes taip pat išsisaugome interneto paslaugų teikėjo (IPT) kompiuterio sistemai priskirtą kompiuterio adresą, kurį duomenų subjektas naudoja prenumeravimo metu, įskaitant prenumeravimo datą ir laiką. Šiuos duomenis rinkti yra būtina, siekiant vėliau suprasti ar duomenų subjektas (tikėtina) el. pašto adreso neįvedė per klaidą, todėl tai duomenų valdytojas atlieka teisinės apsaugos tikslais.

Asmens duomenys, renkami kaip užsiregistravimo naujienlaiškiui dalis, bus naudojami tik mūsų naujienlaiškio siuntimo tikslu. Be to, naujienlaiškio prenumeratoriai gali būti informuojami el. paštu tol, kol to reikia naujienlaiškio paslaugos teikimui arba konkrečios prenumeratos tikslu, jei būtų keičiamas naujienlaiškio pasiūlymas arba pasikeitus techninėms aplinkybėms. Naujienlaiškio prenumeratos metu surinkti asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. Duomenų subjektas mūsų naujienlaiškio prenumeratą gali nutraukti bet kuriuo metu. Taip pat duomenų subjektas gali bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą saugoti jo asmens duomenis, kuriuos jis pateikė užsiprenumeruodamas naujienlaiškį. Sutikimo atšaukimo tikslu, kiekviename naujienlaiškyje bus pateikta atitinkama nuoroda. Taip pat įmanoma bet kuriuo metu atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos tiesiogiai duomenų valdytojo svetainėje arba susisiekiant su duomenų valdytoju kitokiu būdu.

 

 

6. Su naujienlaiškiais atliekamų veiksmų stebėjimas

„Avesco Lithuania“ naujienlaiškio turinyje yra patalpinti stebėjimo taškai. Stebėjimo taškas yra į tokius HTML formatu siunčiamus el. laiškus įterptas miniatiūrinis taškelis, įjungiantis duomenų registravimą ir analizę žurnalų faile. Tokia statistinė analizė parodo ar interneto rinkodaros kampanijos yra sėkmingos ar ne. Remdamasi įterptu stebėjimo tašku, „Avesco Lithuania“ gali matyti ar duomenų subjektas atidarė el. laišką ar ne ir jei atidarė, tai kada bei kurias el. pašto nuorodas duomenų subjektas paspaudė.

Tokius asmens duomenis, surinktus pasitelkiant naujienlaiškiuose įterptus stebėjimo taškus, duomenų valdytojas laiko ir analizuoja, siekdamas optimizuoti naujienlaiškio siuntimą, o taip pat labiau adaptuoti būsimų naujienlaiškių turinį pagal duomenų subjekto interesus. Šie asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims. Duomenų subjektai bet kuriuo metu turi teisę atšaukti atskirai duotą atitinkamą sutikimą, naudodamasis dviejų etapų prenumeratos atsisakymo procedūros priemonėmis. Atšaukus sutikimą, duomenų valdytojas ištrins šiuos asmens duomenis. „Avesco Lithuania“ naujienlaiškio prenumeratos atsisakymą automatiškai laiko sutikimo atšaukimu.

 

7. Galimybė susisiekti per svetainę

 „Avesco Lithuania“ svetainėje yra nurodyta informacija, kuria vadovaujantis galima greitai elektroniniu būdu susisiekti su mūsų įmone ir tiesiogiai su mumis bendrauti, įskaitant joje nurodytą bendrąjį el. pašto adresą (toliau – „el. pašto adresas“). Duomenų subjektui el. paštu arba per užklausos formą susisiekus su duomenų valdytoju, bus automatiškai išsaugoti duomenų subjekto persiųsti asmens duomenys. Tokie duomenų subjekto duomenų valdytojui savanoriškai persiųsti asmens duomenys yra saugomi duomenų tvarkymo arba susisiekimo su duomenų subjektu tikslais. Šie asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms šalims.

 

 

8. Įprastinis asmens duomenų ištrynimas ir blokavimas

Duomenų valdytojas turi tvarkyti ir saugoti duomenų subjekto asmens duomenis tik tokiam laikotarpiui, kurio reikia norint pasiekti saugojimo tikslą, arba tiek, kiek tai daryti leidžia Europos įstatymų arba kitų teisės aktų ar reglamentų, kurių laikosi duomenų valdytojas, leidėjas.

Jei saugojimo tikslas nėra numatytas arba pasibaigus Europos įstatymų leidėjo ar kito kompetentingo teisės aktų leidėjo nurodytam saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys įprastai yra užblokuojami arba ištrinami pagal teisinius reikalavimus.

 

9. Duomenų subjekto teisės:

 

 • a) Teisė gauti patvirtinimą

   Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę iš duomenų valdytojo gauti patvirtinimą, ar yra tvarkomi su juo susiję asmeniniai arba neasmeniniai duomenys. Duomenų subjektui pageidaujant pasinaudoti teise gauti patvirtinimą, jis arba ji gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.

   

 • b) Teisė susipažinti su duomenimis

 • Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę iš duomenų valdytojo bet kuriuo metu gauti nemokamą informaciją apie saugomus jo arba jos asmens duomenis ir gauti šios informacijos kopiją. Be to, Europos direktyvos ir reglamentai duomenų subjektui suteikia teisę susipažinti su toliau nurodyta informacija:

  o   duomenų tvarkymo tikslai;

  o   atitinkamų asmens duomenų kategorijos;

  o   duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, visų pirma duomenų gavėjai trečiosiose valstybėse arba tarptautinės organizacijos;

  o   kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

  o   teisė prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;

  o   teisė pateikti skundą priežiūros institucijai;

  o   kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visa turima informacija apie jų šaltinius;

  o   tai, kad esama BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyto automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasminga informacija apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

  Be to, duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją ar asmens duomenys yra perduodami trečiajai šaliai arba tarptautinei organizacijai. Tokiu atveju, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie atitinkamas apsaugos priemones, susijusias su tokiu perdavimu.

  Duomenų subjektui pageidaujant pasinaudoti teise susipažinti su duomenimis, jis arba ji gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.
 • c) Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

 • Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys, be kita ko, pateikdamas papildomą pareiškimą.

  Duomenų subjektui pageidaujant pasinaudoti teise reikalauti ištaisyti duomenis, jis arba ji gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju.

   

 • d) Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

  Each data subject shall have the right granted by the European legislator to obtain from the controller the erasure of personal data concerning him or her without undue delay, and the controller shall have the obligation to erase personal data without undue delay where one of the following grounds applies, as long as the processing is not necessary:

  • The personal data are no longer necessary in relation to the purposes for which they were collected or otherwise processed.
  • The data subject withdraws consent to which the processing is based according to point (a) of Article 6(1) of the GDPR, or point (a) of Article 9(2) of the GDPR, and where there is no other legal ground for the processing.
  • The data subject objects to the processing pursuant to Article 21(1) of the GDPR and there are no overriding legitimate grounds for the processing, or the data subject objects to the processing pursuant to Article 21(2) of the GDPR.
  • The personal data have been unlawfully processed.
  • The personal data must be erased for compliance with a legal obligation in Union or Member State law to which the controller is subject.
  • The personal data have been collected in relation to the offer of information society services referred to in Article 8(1) of the GDPR.

  If one of the aforementioned reasons applies, and a data subject wishes to request the erasure of personal data stored by the UAB Avesco Lithuania, he or she may, at any time, contact any employee of the controller. An employee of UAB Avesco Lithuania shall promptly ensure that the erasure request is complied with immediately.

  Where the controller has made personal data public and is obliged pursuant to Article 17(1) to erase the personal data, the controller, taking account of available technology and the cost of implementation, shall take reasonable steps, including technical measures, to inform other controllers processing the personal data that the data subject has requested erasure by such controllers of any links to, or copy or replication of, those personal data, as far as processing is not required. An employees of the UAB Avesco Lithuania will arrange the necessary measures in individual cases.

   

 • e) Teisė apriboti duomenų tvarkymą

 • Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą kai taikomas vienas iš šių atvejų:

  o   asmens duomenų subjektas užginčija duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti asmens duomenų tikslumą.

  o   asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo apriboti jų naudojimą.

  o   duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

  o   duomenų subjektas pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravo duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis.

  Atsiradus vienai iš aukščiau nurodytų priežasčių ir duomenų subjektui pareikalavus apriboti „Avesco Lithuania“ saugomų jo arba jos asmens duomenų tvarkymą, jis arba ji gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo duomenų valdytojo darbuotoju. „Avesco Lithuania“ darbuotojas suorganizuos duomenų tvarkymo apribojimą.
 • f) Teisė į duomenų perkeliamumą

 • Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jis arba ji turi teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių tol, kol duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis tol, kol duomenų tvarkyti nereikia, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

  Be to, naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą pagal BDAR 20 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas turi teisę, kad vienas duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, kai tai techniškai įmanoma ir kai tai nedaro neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms.

  Norėdamas pareikšti teisę į duomenų perkeliamumą, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo „Avesco Lithuania“ darbuotoju.

   

 • g) Teisė nesutikti

 • Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies e arba f punktus. Tai taip pat galioja tomis nuostatomis paremtam profiliavimui.

  „Avesco Lithuania“ nebetvarko asmens duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

  Kai „Avesco Lithuania“ tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais. Tai taip pat galioja profiliavimui tokia apimtimi, kokia jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara. Kai duomenų subjektas prieštarauja „Avesco Lithuania“ atliekamam duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, „Avesco Lithuania“ asmens duomenų tokiais tikslais turi nebetvarkyti.

  Be to, kai asmens duomenis „Avesco Lithuania“ tvarko mokslinių ar istorinių tyrimų arba statistiniais tikslais pagal BDAR 89 straipsnio 1 dalį, duomenų subjektas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, išskyrus atvejus, kai duomenis tvarkyti yra būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą dėl viešojo intereso priežasčių.

  Norėdamas pasinaudoti teise nesutikti, duomenų subjektas gali susisiekti su bet kuriuo „Avesco Lithuania“ darbuotoju. Be to, naudojimosi informacinės visuomenės paslaugomis atveju, nepaisant Direktyvos 2002/58/EB, duomenų subjektas gali naudotis savo teise nesutikti automatizuotomis priemonėmis, kurioms naudojamos techninės specifikacijos.

   

 • h) Automatizuotas atskirų sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą

 • Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę, kad jam nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio jam kyla teisinės pasekmės arba kuris jam panašiu būdu daro didelį poveikį tol, kol sprendimas (1) nėra būtinas, siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo, arba (2) nėra leidžiamas Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui ir kuria taip pat nustatomos tinkamos priemonės duomenų subjekto teisėms bei laisvėms ir teisėtiems interesams apsaugoti, arba (3) nėra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu.

  Jei sprendimas (1) yra būtinas, siekiant sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų subjekto ir duomenų valdytojo, arba (2) yra pagrįstas aiškiu duomenų subjekto sutikimu, „Avesco Lithuania“ turi įgyvendinti tinkamas priemones, kad būtų apsaugotos duomenų subjekto teisės bei laisvės ir teisėti interesai, bent teisė iš duomenų valdytojo reikalauti žmogaus įsikišimo, pareikšti savo požiūrį ir užginčyti sprendimą.

  Duomenų subjektui pageidaujant pasinaudoti teisėmis, susijusiomis su automatizuotu atskirų sprendimų priėmimu, jis arba ji gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo „Avesco Lithuania“ darbuotoju.

   

 • i) Teisė atšaukti duomenų apsaugos sutikimą

 • Kiekvienas duomenų subjektas turi Europos įstatymų leidėjo suteiktą teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, leidžiantį tvarkyti jo arba jos asmens duomenis.

  Duomenų subjektui pageidaujant pasinaudoti teise atšaukti duotą sutikimą, jis arba ji gali bet kuriuo metu susisiekti su bet kuriuo „Avesco Lithuania“ darbuotoju.

   

 

 

10. Paraiškų ir paraiškų procedūrų duomenų apsauga

Duomenų valdytojas turi rinkti ir tvarkyti paraiškų teikėjų asmens duomenis paraiškos procedūros tvarkymo tikslu. Tvarkymas gali būti atliekamas elektroniniu būdu. Toks atvejis konkrečiai yra tuomet, kai paraiškos teikėjas pateikia atitinkamus paraiškos dokumentus el. paštu arba duomenų valdytojo svetainėje užpildydamas pateiktą formą. Jei duomenų valdytojas su paraiškos teikėju sudaro darbo sutartį, pateikti duomenys bus saugojami darbo santykių tvarkymo tikslu, laikantis teisinių reikalavimų. Jei duomenų valdytojas su paraiškos teikėju nesudaro jokios darbo sutarties, paraiškos dokumentai turi būti automatiškai ištrinami po dviejų mėnesių nuo pranešimo apie nepalankų sprendimą pateikimo, su sąlyga, kad toks ištrynimas neprieštarauja jokiems kitiems teisėtiems duomenų valdytojo interesams. Kiti, su šiais santykiais susiję, teisėti interesai yra, pavyzdžiui, įrodymo našta procedūroje pagal Bendrąjį vienodo vertinimo įstatymą (vok. „AGG“).

 

11. Duomenų apsaugos nuostatos dėl „Facebook“ programos ir jos naudojimo

Šioje svetainėje duomenų valdytojas integravo „Facebook“ bendrovės sukurtus komponentus. „Facebook“ yra socialinis tinklas.

Socialinis tinklas yra internetinės bendruomenės socialinių susitikimų vieta internete, kurioje naudotojams įprastai yra suteikiama galimybė vieniems su kitais bendrauti ir komunikuoti virtualioje erdvėje. Socialinis tinklas gali tarnauti kaip platforma, skirta keistis nuomonėmis ir patirtimi, arba leidžianti internetinei bendruomenei pateikti asmeninę arba verslo informaciją. „Facebook“ socialinio tinklo naudotojams leidžia susikurti privačius profilius, įkelti nuotraukas ir bendrauti tinkle, siunčiant kvietimus draugauti.

„Facebook“ bendrovės biuro adresas yra: „Facebook, Inc.“, 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornija 94025, Jungtinės Amerikos Valstijos. Jei asmuo gyvena ne Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Kanadoje, tuomet duomenų valdytojas yra bendrovė „Facebook Ireland Ltd.“, esanti adresu: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublinas 2, Airija.

Kiekvieną kartą apsilankius viename iš individualių puslapių, priklausančių šiai duomenų valdytojo internetinei svetainei, į kurią buvo integruoti „Facebook“ komponentai („Facebook“ papildiniai), duomenų subjekto informacinių technologijų sistemai priklausanti svetainės naršyklė yra automatiškai paraginama atsisiųsti atitinkamo „Facebook“ komponento vaizdą iš „Facebook“ svetainės, pasinaudojant „Facebook“ komponentu. Apžvelgti visus „Facebook“ papildinius galima, paspaudus šią nuorodą developers.facebook.com/docs/plugins/. Šios techninės procedūros metu, „Facebook“ atsižvelgia į tai, kokioje svetainės posvetainėje apsilankė duomenų subjektas.

Jei duomenų subjektas tuo pat metu buvo prisijungęs prie „Facebook“ svetainės, „Facebook“ nustato kiekvieną duomenų subjekto aplankytą svetainę, o likusią jo apsilankymo mūsų interneto svetainėje laiko dalį – kokiuose mūsų svetainės puslapiuose lankėsi duomenų subjektas. Ši informacija yra renkama per „Facebook“ komponentą ir siejama su atitinkama duomenų subjekto „Facebook“ paskyra. Duomenų subjektui paspaudus vieną iš mūsų svetainėje integruotų „Facebook“ mygtukų, pavyzdžiui, mygtuką „Patinka“, arba duomenų subjektui paskelbus komentarą, „Facebook“ šią informaciją susieja su asmenine „Facebook“ duomenų subjekto naudotojo paskyra ir išsaugo asmens duomenis.

„Facebook“ visada per „Facebook“ komponentą gauna informaciją apie duomenų subjekto apsilankymą mūsų svetainėje, jei duomenų subjekto apsilankymo mūsų svetainėje metu, jis yra prisijungęs prie „Facebook“ paskyros. Tai yra atliekama neatsižvelgiant į tai ar duomenų subjektas paspaudžia „Facebook“ komponentą ar ne. Jei duomenų subjektas nepageidauja perduoti tokios informacijos „Facebook“ bendrovei, tuomet jis arba ji gali to išvengti, atsijungdama(-s) nuo savo „Facebook“ paskyros, prieš apsilankydamas mūsų svetainėje.

„Facebook“ paskelbtos duomenų apsaugos gairėse, kurias galite perskaityti, apsilankę adresu facebook.com/about/privacy/, pateikiama informacija apie „Facebook“ bendrovės renkamus, tvarkomus ir naudojamus asmens duomenis. Be to, ten yra paaiškinta, kokias nustatymų parinktis siūlo naudoti „Facebook“ bendrovė, siekdama apsaugoti duomenų subjekto privatumą. Šiose gairėse taip pat yra pateikti skirtingos konfigūracijų parinktys, leidžiančios išjungti duomenų perdavimą „Facebook“ bendrovei. Duomenų subjektas gali pasinaudoti šiomis parinktimis, siekdamas išjungti duomenų perdavimą „Facebook“ bendrovei.

 

12. Duomenų apsaugos nuostatos dėl „Google Analytics“ programos (su anonimiškumo funkcija) ir jos naudojimo

Šioje svetainėje duomenų valdytojas integravo „Google Analytics“ komponentą (su anonimiškumo funkcija). „Google Analytics“ yra svetainių analizės paslauga. Svetainių analizė yra atliekama renkant, kaupiant ir analizuojant duomenis apie lankytojų elgesį svetainėse. Svetainių analizės paslaugos metu yra inter alia (be kita ko) renkami duomenys apie svetainę (dar vadinamą „nukreipėją“), iš kurios atėjo asmuo, kuriuose puslapiuose jis apsilankė arba kaip dažnai ir kaip ilgai jis skaitė puslapį. Svetainių analizė pagrinde yra naudojama, siekiant optimizuoti svetainę ir atlikti internetinės reklamos sąnaudų ir naudos analizę.

„Google Analytics“ komponento operatorius yra bendrovė „Google Inc.“, esanti adresu 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, Kalifornija 94043-1351, Jungtinės Amerikos Valstijos.

Norėdamas atlikti svetainės analizę per „Google Analytics“, duomenų valdytojas naudoja „_gat. _anonymizeIp“ programą. Naudojant šią programą, „Google“ sutrumpina duomenų subjekto interneto ryšio kompiuterio adresą ir padaro jį anoniminiu, kai prie mūsų svetainės yra jungiamasi iš Europos Sąjungos valstybės narės arba kitos valstybės, sudariusios sutartį dėl Europos ekonominės erdvės.

„Google Analytics“ komponento tikslas yra analizuoti lankomumą mūsų svetainėje. Surinktus duomenis ir informaciją „Google“ inter alia (be kita ko) naudoja, siekdama įvertinti mūsų svetainės naudojimą ir pateikti internetines ataskaitas, kurioje nurodoma mūsų svetainėse vykdoma veikla bei mums suteikti kitas paslaugas, susijusias su mūsų interneto svetainės naudojimu.

Duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje, „Google Analytics“ patalpina slapuką. Slapukų apibrėžimas yra pateiktas aukščiau. Remdamasi slapuko nustatymu, „Google“ gali analizuoti mūsų svetainės naudojimą. Kiekvieną kartą apsilankius viename iš individualių puslapių, priklausančių šiai duomenų valdytojo internetinei svetainei, į kurią buvo integruotas „Google Analytics“ komponentas, duomenų subjekto informacinių technologijų sistemai priklausanti svetainės naršyklė automatiškai pateiks duomenis per „Google Analytics“ komponentą internetinės reklamos rodymo ir komisinių sumokėjimo „Google“ bendrovei tikslu. Šios techninės procedūros metu, „Google“ bendrovė sužino tokią asmeninę informaciją kaip duomenų subjekto kompiuterio adresas, kurį „Google“, inter alia (be kita ko) naudoja, siekdama suprasti lankytojų ir jų paspaudimų kilmę bei vėliau sukurti komisinius atsiskaitymus.

Slapukas yra naudojamas, siekiant saugoti tokią asmens informaciją kaip duomenų subjekto prisijungimo laikas, prisijungimo vieta ir apsilankymų dažnis mūsų svetainėje. Kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje, tokie asmens duomenys kaip duomenų subjekto naudojamos interneto prieigos kompiuterio adresas, bus perduoti Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiai „Google“ bendrovei. „Google“ šiuos asmens duomenis laikys Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiuos asmens duomenis „Google“ gali perleisti trečiosioms šalims, atlikdama techninę procedūrą.

Kaip buvo minėta anksčiau, duomenų subjektas gali bet kuriuo metu mūsų svetainėje uždrausti slapukų naudojimą, savo interneto naršyklėje pažymėdamas atitinkamą nustatymą, taip visam laikui atsisakydamas naudoti slapukų nustatymą. Atlikus tokį pakeitimą naudojamoje interneto naršyklėje, „Google Analytics“ duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje negalės įkelti slapuko. Be to, „Google Analytics“ jau naudojamus slapukus galima bet kuriuo metu iš interneto naršyklės arba kitos programinės įrangos programų ištrinti.

Duomenų subjektas taip pat turi galimybę nesutikti su „Google Analytics“ sugeneruotų duomenų rinkimu, kuris yra susijęs su šios svetainės naudojimu, o taip pat su tokiu „Google“ atliekamu duomenų tvarkymu ir gali šiai bendrovei neleisti to daryti. Dėl šios priežasties, duomenų subjektas privalo parsisiųsti naršyklės plėtinį adresu tools.google.com/dlpage/gaoptout ir jį įdiegti. Šis naršyklės plėtinys „JavaScript“ kalba nurodo „Google Analytics“, kad „Google Analytics“ svetainei negali būti perduoti jokie duomenys ir informacija apie apsilankymus interneto puslapiuose. Tokį naršyklės plėtinių įdiegimą „Google“ laiko nesutikimu. Jei duomenų subjekto informacinių technologijų sistema vėliau yra ištrinama, suformatuojama ar įdiegiama iš naujo, tuomet duomenų subjektas, norėdamas išjungti „Google Analytics“ privalo naršyklės plėtinį įdiegti iš naujo. Jei duomenų subjektas arba kitas, jo kompetencijai priskiriamas, asmuo, pašalino arba išjungė naršyklės plėtinį, naršyklės papildinius reikės įdiegti arba įjungti iš naujo.

Platesnę informaciją ir „Google“ taikomas duomenų apsaugos nuostatas galite perskaityti www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ir www.google.com/analytics/terms/us.html. Toliau pateiktoje nuorodoje yra paaiškinta, kaip veikia „Google Analytics“ www.google.com/analytics/.

 

13. Duomenų apsaugos nuostatos dėl „Google-AdWords“ programos ir jos naudojimo

Šioje svetainėje duomenų valdytojas integravo „Google AdWords“. „Google AdWords“ yra internetinės reklamos teikimo paslauga, leidžianti reklamuotojui skelbti reklamas „Google“ paieškos sistemos rezultatuose ir „Google“ reklamos tinkle. „Google AdWords“ reklamuotojui suteikia galimybę iš anksto nurodyti konkrečius raktažodžius, pagal kuriuos „Google“ paieškos sistemos rezultatuose bus rodoma reklama, naudotojui pasinaudojus paieškos sistema, norint pamatyti su tam tikru raktažodžiu siejamus paieškos rezultatus. „Google“ reklamos tinkle reklamos yra paskirstomos atitinkamuose interneto puslapiuose, naudojant automatinį algoritmą, atsižvelgiantį į anksčiau nurodytus raktažodžius.

„Google AdWords“ paslaugą teikianti bendrovė yra „Google Inc.“, esanti adresu 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, Kalifornija 94043-1351, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS.

„Google AdWords“ tikslas yra reklamuoti mūsų svetainę, įterpiant atitinkamą reklamą trečiųjų šalių svetainėse ir „Google“ paieškos sistemos rezultatuose bei įterpti trečiųjų šalių reklamą mūsų puslapyje.

Jei duomenų subjektas į mūsų svetainę patenka, paspaudęs „Google“ reklamą, „Google“ lankytojo veiksmų slapukas nustato, kokią informacinių technologijų sistemą naudoja duomenų subjektas. Slapukų apibrėžimas yra pateiktas aukščiau. Lankytojo veiksmų slapukas baigia galioti po 30 dienų ir nėra naudojamas, siekiant nustatyti duomenų subjekto tapatybę. Pasibaigus slapuko galiojimo laikui, lankytojo veiksmų slapukas yra naudojamas, siekiant patikrinti ar mūsų svetainėje buvo paspaustos nuorodos į kitus jos puslapius, pavyzdžiui, nuoroda į pirkinių krepšelį internetinio apsipirkimo sistemoje. Naudodami lankytojo veiksmų slapuką, tiek „Google“ bendrovė, tiek duomenų valdytojas gali suprasti ar „AdWords“ reklamą, nukreipiančią į mūsų svetainę, paspaudęs asmuo ką nors pirko, t. y. ar užsisakė prekes ar atsisakė jas pirkti.

Duomenis ir informaciją, surinktus, naudojant lankytojo veiksmų slapuką, „Google“ naudoja, siekdama sukurti apsilankymų mūsų svetainėje statistiką. Tokia apsilankymų statistika yra naudojama, siekiant nustatyti bendrą naudotojų, apsilankiusių svetainėje, paspaudus AdWords reklamas, skaičių, kad būtų galima įvertinti kiekvienos „AdWords“ reklamos sėkmingus arba nesėkmingus rezultatus ir optimizuoti savo „AdWords“ reklamas ateityje. Nei mūsų įmonė, nei „Google AdWords“ reklamuotojai negauna informacijos iš „Google“, pagal kurią būtų galima nustatyti duomenų subjekto tapatybę.

Lankytojo veiksmų slapukas saugo tokią informaciją, kaip duomenų subjekto aplankyti interneto puslapiai. Kiekvieną kartą apsilankius mūsų svetainėje, tokie asmens duomenys kaip duomenų subjekto naudojamos interneto prieigos kompiuterio adresas, yra perduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose esančiai „Google“ bendrovei. „Google“ šiuos asmens duomenis laikys Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiuos asmens duomenis „Google“ gali perleisti trečiosioms šalims, atlikdama techninę procedūrą.

Duomenų subjektas gali bet kuriuo metu mūsų svetainėje uždrausti slapukų naudojimą, savo interneto naršyklėje pažymėdamas atitinkamą nustatymą, kaip tai aprašyta aukščiau, taip visam laikui atsisakydamas naudoti slapukų nustatymą. Atlikus tokį naudotos interneto naršyklės nustatymą, „Google“ duomenų subjekto informacinių technologijų sistemoje negalės įkelti lankytojo veiksmų slapuko. Be to, „Google AdWords“ nustatytą slapuką galima bet kuriuo metu iš interneto naršyklės arba kitos programinės įrangos programų ištrinti.

Duomenų subjektas turi galimybę nesutikti su „Google“ reklama, paremta jo interesais. Todėl duomenų subjektas kiekvienoje naršyklėje paspausti šią nuorodą www.google.de/settings/ads ir nusistatyti pageidaujamus nustatymus.

Platesnę informaciją ir „Google“ taikomas duomenų apsaugos nuostatas galite perskaityti adresu www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

14. Duomenų apsaugos nuostatos dėl „YouTube“ programos ir jos naudojimo

Šioje svetainėje duomenų valdytojas integravo „YouTube“ bendrovės sukurtus komponentus. „YouTube“ yra internetinis vaizdo įrašų portalas, kuriame vaizdo įrašų kūrėjai gali kitiems naudotojams nemokamai skelbti vaizdo klipus, kuriuos pastarieji gali nemokamai žiūrėti, peržiūrėti pakartotinai ir komentuoti. „YouTube“ leidžia skalbti įvairias vaizdo įrašų rūšis, todėl šioje svetainėje galite rasti tiek filmų, televizijos laidų, tiek muzikinių vaizdo įrašų, anonsų ir kitų vaizdo įrašų, kuriuos sukūrė interneto portalo naudotojai.

„YouTube“ paslaugas teikianti bendrovė yra „YouTube, LLC“, esanti adresu 901 Cherry Ave., San Brunas, Kalifornija 94066, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS. „YouTube, LLC“ yra dukterinė „Google Inc.“ bendrovė. „Google Inc.“ yra įsikūrusi adresu 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, Kalifornija 94043-1351, JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS.

Kiekvieną kartą apsilankius viename iš individualių puslapių, priklausančių šiai duomenų valdytojo internetinei svetainei, į kurią buvo integruotas „YouTube“ komponentas („YouTube“ vaizdo įrašas), duomenų subjekto informacinių technologijų sistemai priklausanti svetainės naršyklė yra automatiškai paraginama atsisiųsti atitinkamo „YouTube“ komponento vaizdą. Daugiau informacijos apie „YouTube“ galite rasti adresu www.youtube.com/yt/about/en/. Šios techninės procedūros metu, „YouTube“ ir „Google“ sužino, kokiame svetainės puslapyje apsilankė duomenų subjektas.

Jei duomenų subjektas yra prisijungęs prie „YouTube“ svetainės, tuomet „YouTube“ nustato kiekvieną nuorodą į puslapį, kuriame yra įkeltas „YouTube“ vaizdo įrašas ir kokiame mūsų interneto svetainės puslapyje lankėsi duomenų subjektas. Šią informaciją ranka „YouTube“ ir „Google“ bendrovės, kurios ją susieja su atitinkama duomenų subjekto „YouTube“ paskyra.

„YouTube“ ir „Google“ informaciją gaus per „YouTube“ komponentą, kuris buvo naudojamas duomenų subjekto apsilankymo mūsų svetainėje metu, jei duomenų subjektas, lankydamasis mūsų svetainėje, buvo prisijungęs prie „YouTube“ paskyros; tai yra atliekama neatsižvelgiant į tai ar asmuo paspaudžia „YouTube“ vaizdo įrašą ar ne. Jei duomenų subjektas nepageidauja perduoti tokios informacijos „YouTube“ ir „Google“ bendrovėms, tuomet jis arba ji gali to išvengti, atsijungdama(-s) nuo savo „YouTube“ paskyros, prieš apsilankydamas mūsų svetainėje.

„YouTube“ duomenų apsaugos nuostatas galite perskaityti svetainėje www.google.com/intl/en/policies/privacy/, kurioje pateikiama informacija apie „YouTube“ ir „Google“ renkamus, tvarkomus ir naudojamus asmens duomenis.

 

15. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

BDAR 6 straipsnio pirmos dalies a punktas tarnauja kaip tvarkymo operacijų teisinis pagrindas, pagal kurį mes gauname sutikimą dėl konkretaus tvarkymo tikslo. Jei tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, pavyzdžiui, tuo atveju, jei duomenų tvarkymo operacijų reikia siekiant tiekti prekes arba teikti bet kokią kitą paslaugą, tuomet duomenų tvarkymas yra paremtas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktu. Ta pati sąlyga galioja tokioms duomenų tvarkymo operacijoms, kurių reikia siekiant imtis ikisutartinių priemonių, pavyzdžiui, gavus užklausą dėl mūsų produktų ar paslaugų. Jei mūsų įmonei yra taikoma teisinė prievolė, pagal kurią reikia tvarkyti asmens duomenis, siekiant įvykdyti mokestines prievoles, tuomet duomenų tvarkymas yra paremtas BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu. Retais atvejais, tvarkyti asmens duomenis gali reikėti, siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto ar kito fizinio asmens interesus. Toks atvejis būtų, pavyzdžiui, jei mūsų įmonėje būtų sužeistas lankytojas, o jo vardas, pavardė, amžius, sveikatos draudimo duomenys ir kita gyvybiškai svarbi informacija turėtų būti perduota gydytojui, ligoninei ar kitai trečiajai šaliai. Tuomet duomenų tvarkymas būtų paremtas BDAR 6 straipsnio 1 dalies d punktu. Galiausiai, duomenų tvarkymo operacijos galėtų būti paremtos BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Šis teisinis pagrindas yra naudojamas, siekiant atlikti duomenų tvarkymo operacijas, kurių neapima nei vienas iš aukščiau nurodytų teisinių pagrindų, jei tvarkyti asmens duomenis būtina mūsų įmonei ar trečiajai šaliai siekiant teisėtų interesų, kai nėra už juos viršesnių duomenų subjekto interesų ar pagrindinių teisių ir laisvių, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą. Tokios duomenų tvarkymo operacijos yra ypač leidžiamos todėl, kad jas konkrečiai nurodė Europos teisės aktų leidėjas. Jis laiko, kad a teisėtu interesu galima būtų laikyti situaciją, kai duomenų subjektas yra duomenų valdytojo klientas (BDAR 47 straipsnio 2 sakinio deklaratyvioji dalis).

 

16. Teisėti duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesai

Ten, kur asmens duomenų tvarkymas yra paremtas BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, mūsų teisėtas interesas yra vykdyti verslą, siekiant visų mūsų darbuotojų ir akcininkų gerovės.

 

17. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Kriterijai, naudojami, norint nustatyti asmens duomenų saugojimo trukmę, yra atitinkamame įstatyme nurodytas saugojimo laikotarpis. Pasibaigus tokiam laikotarpiui, atitinkami duomenys įprastai yra ištrinami tol, kol jų nereikia sutarties vykdymui arba sutarties sudarymui.

 

18. Asmens duomenų pateikimas pagal teisės aktais arba sutartyje numatytą reikalavimą; reikalavimas, kurį būtina įvykdyti norint sudaryti sutartį; duomenų subjekto pareiga pateikti asmens duomenis; ir galimos tokių duomenų nepateikimo pasekmės

Paaiškiname, kad pateikti asmens duomenis iš dalies reikalauja įstatymas (pvz., dėl mokesčių reglamentavimo) arba toks pateikimas taip pat gali būti sutartinių nuostatų vykdymo rezultatas (pvz., informacija apie sutarties partnerį). Kartais tokio pateikimo gali reikėti, norint sudaryti sutartį, kai duomenų subjektas mums pateikia asmens duomenis, kuriuos mes vėliau privalome tvarkyti. Pavyzdžiui, duomenų subjektas yra įsipareigojęs mums pateikti asmens duomenis, kai mūsų įmonė su juo arba ja pasirašo sutartį. Nepateikus asmens duomenų nebūtų galima su duomenų subjektu sudaryti sutarties. Prieš pateikdamas asmens duomenis, duomenų subjektas privalo susisiekti su bet kuriuo darbuotoju. Darbuotojas duomenų subjektui patikslins ar pateikti asmens duomenis reikalaujama pagal įstatymą ar sutartį, ar jų reikia sutarties sudarymui, o taip pat ar yra koks nors įsipareigojimas pateikti asmens duomenis ir ar yra numatytos tokio asmens duomenų nepateikimo pasekmės.